Splošni pogoji uporabe spletnega mesta growthcom.si

Naši Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev spletnega mesta www.growthcom.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Splošni pogoji predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom in uporabniki spletnega mesta.

Spletno mesto je v lasti in upravljanju družbe Growthcom d.o.o., Šolska ulica 70, 5250 Solkan (v nadaljevanju: lastnik spletne strani).

Lastnik spletnega mesta si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela spletnega mesta in izbrisa katerega koli dela vsebine, brez vnaprejšnjega obvestila.

Uporabniki spletnega mesta

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in ga na kakršen koli način uporablja. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji.

Dostopnost spletnega mesta

Spletno mesto je praviloma dostopno 24 ur na dan in vse dni v letu. Lastnik storitve si pridržuje pravico do prekinitev dostopa do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Lastnik storitve ne jamči dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov dostopnih poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih oseb ter višje sile.

Avtorske pravice

Vsebine, ki jih objavi lastnik spletnega mesta, je dovoljeno pregledovati. Brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika storitve se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, znova objavljati in razširjati v komercialne namene.

V primeru bilo kakšne dovoljene uporabe vsebin tega spletnega mesta, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitev ali produktov, uporabnik naredi povezavo na spletno mesto. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika storitve je lastnik spletnega mesta ali produkta, na katerih je objavljena povezava, le-to dolžan nemudoma odstraniti.

Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami spletnega mesta, lastnik storitve ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnem mestu, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih oseb.

Znamke, ki se pojavljajo v storitvi ali ostalih produktih, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je lastnik storitve, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

V kolikor uporabnik pošlje material, ki je zaščiten v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in sorodnimi zakoni, ponudnik storitve za kršenje avtorskih pravic ne odgovarja.

Uporabnik, ki pošlje material, se strinja, da za njegovo objavo ne bo zahteval plačila.

Funkcije družbenih omrežij

Spletno mesto lahko vključuje funkcionalnost družbenih omrežij in možnost objave na Facebook-u, G+-u, Instagram-u, Linkedin-u, Youtube-u ter Twitterju. Lastnik storitve uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil na družbena omrežja na način, kot je dostopen iz same spletne strani.

Varovanje zasebnosti

Zavedamo se, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic in zato spoštujemo vašo zasebnost in z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo ter skladno z veljavnimi predpisi ter internimi akti.

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

Zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. Naše stranke so za nas dragocene, razumemo njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. Tako v celoti tudi spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov.  Z ustreznimi ukrepi zavarovanja tudi skrbimo, da do osebnih podatkov naših strank ne dostopajo nepooblaščene osebe. Ohranjamo zaupnost in celovitost osebnih podatkov ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

Vaših osebnih podatkov načeloma ne posredujemo nikomur, razen (t. i. uporabnikom osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov – GDPR):

– zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodlih in pod nadzorom in

– državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka iz svoje pristojnosti ali

Uporabnik se strinja, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval lastniku storitve, uporabijo na način in v namene ter se hranijo skladno s Politiko varovanja zasebnosti.

O podatkih, ki jih pridobimo s piškotki, več na Piškotki.

Lastnik storitve ne prevzema odgovornosti za morebiten poskus vdora v bazo, ki bi ogrozil objavljene vsebine. Uporabnik se zaveda, da je lastnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje lastnik storitve. Pišete nam lahko na elektronski naslov [email protected]. V primeru utemeljenih pritožb se zavezujemo, da jih bomo odpravili v zakonsko določenem času in o tem obvestili uporabnika.